Kalendarium : Rok 2004

POZNAŃ 21.04.2004

Przemówienie AMBASADORA FRANCJI
z okazji przyznania
Orderu Kawalerskiego Palm Akademickich


Pani Marioli Samulskiej-Musiał 
Panu Profesorowi Bohdanowi Gruchmanowi
Panu Profesorowi Tomaszowi Schrammowi 
Panu Profesorowi Maciejowi Serwańskiemu


Panie, Panowie, Drodzy Przyjaciele,


Z całym rozmysłem zrezygnowałem z nadmiernego formalizmu, pragnąc w przyjacielskiej atmosferze uhonorować dziś Panią Mariolę Samulską-Musiał i Panów Profesorów Bohdana Gruchmana, Tomasza Schramma i Macieja Serwańskiego Orderem Kawalerskim Palm Akademickich.
Palmy Akademickie są najstarszym francuskim odznaczeniem cywilnym. Francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznaje ten Order przedstawicielom francuskich środowisk uniwersyteckich w uznaniu ich szczególnych zasług, jak również osobom, które w wyjątkowy sposób przyczyniły się do wzbogacenia francuskiej kultury.

Przedstawianie bohaterów tego wydarzenia audytorium złożonemu z kolegów, przyjaciół, być może nawet członków ich rodzin, może się wydać czymś niestosownym. Wiekszość z Państwa zna się dobrze. Nie mogę jednak całkowicie zrezygnować z pewnej dozy oficjalności: czymże byłaby ceremonia bez ceremoniału? Muszę więc Państwu przedstawić osoby, które już znacie, według porządku uwzględniającego wymogi retoryki i poczucie godności odznaczonych: uszanujmy zatem Panie, a potem, już alfabetycznie...

Pani Mariola Samulska-Musiał

Kieruje Pani « Maison de la Bretagne », Domem Bretanii, od dziesięciu lat. Dom ten stał się w Poznaniu prawdziwym oknem wystawowym Francji w dziedzinie kultury i nauczania. Z pomocą swej ekipy, organizuje Pani kursy francuskiego i wydarzenia kulturalne, na przykład dni kultury francuskiej. «Pani» Dom Bretanii jest również punktem organizacyjnym współpracy między Poznaniem a departamentem Ille-et- Vilaine. To w ramach tej współpracy od wielu już lat są organizowane wymiany szkolne i uniwersytety letnie.
Współpracowała Pani bardzo czynnie z Francją i jej Ambasadą w Polsce na rzecz rozpowszechniania francuskiej kutury w regionie poznańskim.
Szanowna Pani, w imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej, szkolnictwa wyższego i badań>  naukowych, odznaczam Panią Orderem Kawalerskim Palm Akademickich.

Pan Profesor Bohdan Gruchman

Panie Profesorze, studiował Pan prawo i ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim i obronił doktorat w Poznaniu. Trudno streścić Pana długą karierę naukową w kilku słowach.
Wspomnę jedynie, że był Pan pierwszym obieralnym Rektorem Akademii Ekonomicmej w Poznaniu.
Pełniąc tę funkcję, przyczynił się Pan czynnie do rozwoju współpracy uniwersyteckiej między naszymi krajami. To dzięki Panu w poznańskiej Akademii Ekonomicmej powstały studia podyplomowe w języku francuskim, tworzone we współpracy z Uniwersytetem Rennes i z instytucjami paryskiej Izby Handlowej.
Panie Profesorze, w imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Szkolnictwa wyższego i Badań naukowych, odmaczam Pana Orderem Kawalerskim Palm Akademickich.

Pan Profesor Tomasz Schramm

Wykłada Pan, panie Profesorze, historię współczesną na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Regularnie współpracując z naszymi uniwersytetami, a zwłaszcza Paris IV Sorbonne, upowszechnił Pan w Polsce wiedzę o francuskich szkołach historycznych. Swym uczestnictwem w wielu konferencjach międzynarodowych, recenzjami naukowymi i obroną języka francuskiego w nauce, poważnie przyczynił się Pan do rozpowszechnienia myśli historycznej i rezultatów h1~torycznych badań francuskich w całej Europie środkowej.
Panie Profesorze, w imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Szkolnictwa wyższego i Badań naukowych, odznaczam Pana Orderem Kawalerskim Palm Akademickich.

Pan Profesor Maciej Serwański

Wykłada Pan, Panie profesorze, od blisko dwudziestu lat, historię nowożytną na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizując się w historii dyplomacji i stosunków francusko-polskich w okresie ancien regime.
Pana dzieło naukowe jest mane i umane we Francji. Jest Pan również pionierem naukowej współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie historii. Pana współpraca, w szczególności ze Strasburgiem, podjęta ponad dwadzieścia lat temu, przyczyniła się do szerokiego rozpowszechnienia w Polsce wyników francuskich badań historycmych i historiografii naszego kraju.
Panie Profesorze, w imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Szkolnictwa wyższego i Badań naukowych, odznaczam Pana Orderem Kawalerskim Palm Akademickich.